Image
Image

Hỗ trợ trực tuyến

Image

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845

Hỗ trợ trực tuyến

0164 221 2517

Biệt thự phố

Biệt thự phố NB-1008-D

Thể loại: Biệt thự phố

Diện tích: ~160 m2

Biệt thự phố NB-1002-D

Thể loại: Biệt thự phố

Diện tích: ~90 m2

Biệt thự phố NB-1004-D

Thể loại: Biệt thự phố

Diện tích: ~150m2

Biệt thự phố NB-1007-D

Thể loại: Biệt thự phố

Diện tích: ~155m2

Biệt thự phố NB-1001-D

Thể loại: Biệt thự phố

Diện tích: ~66m2

Hỗ trợ trực tuyến

Image

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845

Hỗ trợ trực tuyến

0164 221 2517